Verkoopvoorwaarden

Samenvatting van onze algemene verkoops-voorwaarden

Van toepassing, zelfs als ze integenstrijd zijn met de persoonlijke aankoopvoor-waarden van de klant

De factuur is eveneens geldig als orderbevestiging

 • De bestellingen worden uitgevoerd aan de prijzen, geldig op het ogenblik van de levering.
 • De verzendingen gebeuren franco of vrachtkosten op factuur, behalve tegengestelde overeenkomst.
 • Elk geval van overmacht ontlast de firma van de verplichting tot leveren.
 • De goederen worden vervoerd op risico van de bestem- meling.
 • De goederen zijn betaalbaar aan ons adres te Nivelles. Bij niet-betaling op de vervaldag zal een schadevergoeding van 15 % op het factuurbedrag aangerekend worden, met een minimum van 25,00 €, zonder rekening te houden met de verschuldigde interest van 10 % en de kosten.
 • Het voorleggen van een kwitantie of het tekenen van een wissel, zal geen schuldvernieuwing meebrengen.
 • Elke terugzending van goederen, zonder voorafgaand akkoord of met te betalen port, zal streng geweigerd worden. - De klachten moeten ons overgemaakt worden binnen de 3 dagen volgend op de ontvangst.
 • Onze verantwoordelijkheid beperkt zicht tot het vervangen of herstellen van het defecte product.
 • Produkten die als expo model gebruikt zijn, zijn uitgesloten van onze garantie voorwaarden.

Eigendomsrecht op de goederen

 • Behoudens een speciale overeenkomst blijven wij eigenaar van de verkochte goederen zolang deze, interesten en kosten inbegrepen, niet volledig betaald zijn.
 • Bij een normale zaakwaarneming mag de koper de goederen gebruiken of verkopen maar niet verpanden.
 • Indien de gedeeltelijke of volledige betaling niet op de vervaldatum is uitgevoerd, dan behouden wij ons het recht voor de verkoopovereenkomst nietig te verklaren en de goederen, die nog in het bezit van de koper zijn, terug te vorderen.

Nietigheid van de aankoopvoorwaarden

 • De voorwaarden van de koper zijn slechts geldig indien wij er schriftelijk mee hebben ingestemd.
 • De aanvaarding van een order of de verzending van een orderbevestiging mag niet beschouwd worden als een afwijking op huidig artikel.

Onze publicitaire, omschrijvende, informatieve documentatie is niet gewaarborgd in haar detail.
Elke bestelling omvat enkel een verbintenis van onze zijde, voor zover zij bevestigd werd.
Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Nivelles bevoegd.

OPGELET !

Eventuele klachten voor ontbrekende goederen moeten ons schriftelijk bereiken binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de goederen.
De niet gerestitueerde europaletten zullen u gefactureerd worden.